1. Szlifierka dwutarczowa OND-350D
2. Szlifierka dwutarczowa OND-350B
3. Szlifierka uniwersalna 1SMH
4. Szlifierka do płaszczyzn SPD-30
5. Szlifierka uniwersalna do wałków SWA-10a
6. Szlifierka BUA 31
7. Szlifierka optyczna LKS
8. Szlifierka SPZ
9. Szlifierka do płaszczyzn SPC-20B
10. Szlifierka narzędziowa NUA 25 
     11. Szlifierka uniwersalna do wałków M 1423 A
     12. Szlifierka do płaszczyzn PBP - 200A
     13. Szlifierka NPB 140
     14. Szlifierka do płaszczyzn SPM 30 H
15. Szlifierka 2M6420
16. Szlifierka 3C64K
17. Szlifierka 3E642E
18. Szlifierka 3A46
19. Szlifierka ЗА64Д
20. Szlifierka 3A662
21. Szlifierka 35632В
22. Szlifierka ЗБбЗЗ
23. Szlifierka ЗБ634
24. Szlifierka ЗБ667
25. Szlifierka ЗВ624
26. Szlifierka ЗВ641
27. Szlifierka ЗД641Е
28. Szlifierka ЗД642Е
29. Szlifierka ЗД692
30. Szlifierka ЗЕ642Е
31. Szlifierka ЗЕ692, ВЗ-197
32. Szlifierka ЗМ642 (ЗВ642)
33. Szlifierka ЗМ642, ЗМ642Е ЗС-10
34. Szlifierka 360 м
35. Szlifierka 3690
36. Szlifierka 3692
37. Szlifierka Alexander 2 CG
38. Szlifierka BSG20 Kaindl Schleiftechnik
39. Szlifierka BSM-20
40. Szlifierka CINCINNATI № 2 Cutter & Tool Grinder
41. Szlifierka CINCINNATI Universal Cutter & Tool Grinder
42. Szlifierka Deckel S11
43. Szlifierka DECKEL SO SOE
44. Szlifierka EWAGWS11 EWAG WS11-SP
45. Szlifierka Gleason
46. Szlifierka Gravo graph AF5HAVERA НК 4-2002
47. Szlifierka Loewe SW2NS
48. Szlifierka Loewe SW12N
49. Szlifierka Majevica Backa Palanka Model 4AM, 6ALP
50. Szlifierka Majevica_40LN
51. Szlifierka Mikron A60
52. Szlifierka Nua 25
53. Szlifierka PPU32
54. Szlifierka SWU 200
55. Szlifierka TOS Hostivar ВN102A, BN102B, BN102C
56. Szlifierka TOS Kurim BP2A
57. Szlifierka WS 54 HAHN & KOLB
58. Szlifierka ZZM-10A
59. Szlifierka B3-319
60. Szlifierka E3-400
61. Szlifierka ЗД641Е
62. Szlifierka 3Д631
63. Szlifierka ИЭ9701
64. Szlifierka ИЭ-9703Б
65. Szlifierka M3C-01
66. Szlifierka ТШ-1, ТШ-2, ТШ-3
67. Szlifierka спш-зот
68. Szlifierka С-827
69. Szlifierka ПШ 30540
70. Szlifierka OLU-400
71. Szlifierka МШ110
72. Szlifierka ЛШ321
73. Szlifierka ЗЕ756, ЗЕ756Л
74. Szlifierka ГС-ЗЕ711В
75. Szlifierka BШ-032
76. Szlifierka Waldrich Coburg
77. Szlifierka TOS BRH20A
78. Szlifierka TOS BRH 20NA
79. Szlifierka SPC-20B JOTES-SAB
80. Szlifierka Shema3L722
81. Szlifierka SFW-315
82. Szlifierka Lip 515
83. Szlifierka Karl Jung
84. Szlifierka Jones Shipman 1400
85. Szlifierka Jones Shipman 1011,1012
86. Szlifierka Jones Shipman 540, 540AP
87. Szlifierka Jakobsen SJ12
88. Szlifierka Favretto TD160S
89. Szlifierka Favretto TB130S
90. Szlifierka ELB-Schliff SW45-20
91. Szlifierka BPH-300,
92. Szlifierka BPH-20, BPH-20N
93. Szlifierka 372Б
94. Szlifierka 371 Ml
95. Szlifierka 3Л722A, 3Л722B,
96. Szlifierka ЗЕ711ВФ1
97. Szlifierka 3E711
98. Szlifierka 3E710B-1
99. Szlifierka ЗД756
100. Szlifierka ЗД725
101. Szlifierka ЗД722
102. Szlifierka ЗД711ВФ11
103. Szlifierka ЗГ71М
104. Szlifierka ЗГ71, ОШ-48
105. Szlifierka ЗБ724
106. Szlifierka ЗБ722
107. Szlifierka ЗБ70В
108. Szlifierka 2Ud-P2 TOS
109. Szlifierka 3A423,
110. Szlifierka ЗА10П
111. Szlifierka 3A12
112. Szlifierka 3A130
113. Szlifierka 3A151, 3A161, ЗБ151, ЗБ161
114. Szlifierka 3A164, 3Al64А, ЗА164Б
115. Szlifierka 3A423
116. Szlifierka ЗБ12
117. Szlifierka ЗБ151П
118. Szlifierka ЗБ161 (3A151, 3A161, ЗБ151),
119. Szlifierka 3B10
120. Szlifierka 3B423
121. Szlifierka ЗГ12, ЗД12
122. Szlifierka 3E12
123. Szlifierka 3E180B
124. Szlifierka 3K12
125. Szlifierka 3M131, 3M132
126. Szlifierka 3M151, 3M151B, 3M152, 3M152B, 3M162, 3M163, 3M163B, 3M164
127. Szlifierka ЗУ10В
128. Szlifierka ЗУ10А
129. Szlifierka ЗУ10МА
130. Szlifierka ЗУ10МСФ1, ЗУ10МАФ1
131. Szlifierka ЗУ12А, ЗУ12УА, ЗУ120А, ЗУ12В
132. Szlifierka ЗУ12УВФ10, ЗУ12ВФ11
133. Szlifierka ЗУІЗІ, ЗУІЗІВ, ЗУ132, ЗУ132В, ЗУ142, ЗУ142В, ЗУ143, ЗУ144
134. Szlifierka ЗУІЗІ, ЗУ132, ЗУ142
135. Szlifierka 312M
136. Szlifierka 3130
137. Szlifierka 104910-55
138. Szlifierka AFB300-500, UFB300-500
139. Szlifierka BHU-32A,
140. Szlifierka BHU-32A,40A,50A
141. Szlifierka BUA16A
142. Szlifierka Friedrich Schmaltz GmbH Offenbach am Main model R57000 Jones-
Shipman 1314
143. Szlifierka KU250500, KU250750 (КУ250500, КУ250750)
144. Szlifierka Mitsui Seiki MUG 25-50
145. Szlifierka Multimat 130
146. Szlifierka RSM 500 Knuth
147. Szlifierka Studer OB,
148. Szlifierka STUDER RM250
149. Szlifierka STUDER S30-1
150. Szlifierka TOS BU16
151. Szlifierka VEB WMW SA200, SU200 (CA200, СУ200)
152. Szlifierka B-88
153. Szlifierka 2K251
154. Szlifierka 3A227, 3A227B, ЗА227П
155. Szlifierka 35634
156. Szlifierka ЗБ852
157. Szlifierka ЗБ854
158. Szlifierka 3B852, 3B853, 3B854,
159. Szlifierka ЗГ833
160. Szlifierka 3E184
161. Szlifierka 3K225(7)A
162. Szlifierka 3K225A, 3K227A
163. Szlifierka 3M634
164. Szlifierka 5K821B, 5K822B
165. Szlifierka 6ШП-100Л
166. Szlifierka 395M
167. Szlifierka 3225, 3225П
168. Szlifierka 3791M
169. Szlifierka 3881, 3881Б
170. Szlifierka 5822
171. Szlifierka 5822М
172. Szlifierka 5831
173. Szlifierka Ewag WS 11
174. Szlifierka Mitsui Seiki 3GB,
175. Szlifierka Mitsui Seiki 4GA,
176. Szlifierka Optimum OPTISM175, OPTISM200, OPTISM250, OPTISM200 Vario,
OPTISM250 Vario,
177. Szlifierka SWPO-80
178. Szlifierka TOYODA GC12-130
179. Szlifierka WOTAN type RJ30
180. Szlifierka Алмаз 70-Ш
181. Szlifierka ГС-ЗЕ711В
182. Szlifierka Комлев И.А
183. Szlifierka HC251
184. Szlifierka СИП-800
185.Szlifierka ТТ-43
186.Szlifierka  3A423
187. Szlifierka 3A833
188. Szlifierka 3B833
189. Szlifierka ЗГ71,
190. Szlifierka ЗГ833
191. Szlifierka ЗЕ711ВФ1, ЗЕ711АФ1, 3E711B, , ЗЕ721АФ1-1, 3E721B-1, 3E711B-1, 3E710A,
192. Szlifierka 3E881
193. Szlifierka 3K833
194. Szlifierka 3M227
195. Szlifierka 3T634
196. Szlifierka Omicron 3606
197. Szlifierka Serdi
198. Szlifierka SME42
199. Szlifierka Studer PSM-150
200. Szlifierka Waldrich Coburg 20 FS2525,
201. Szlifierka Waldrich Coburg 4015 S3030
202. Szlifierka Каталог Studer RHU-650. ОС. EA-300. RM-250. FS-71. PSM-150. SFM-
500 2.0
203. Szlifierka ЛТ2-М
204. Szlifierka ОС-66, 385, 3A84
205. Szlifierka C-15
206. Szlifierka СИП-800
207. Szlifierka ТШ-1 (2,3)
208. Szlifierka ШПХ 32.11
209. Szlifierka SUW 300
210. Szlifierka JUNGER US 2305 PL
211. Szlifierka PMS 150
212. Szlifierka do otworów SOC 100
213. Szlifierka do wałków SWB 25
214. Szlifierka do wałków SWA 10